Par Copernicus

Copernicus ir lielākā  Zemes novērošanas programma pasaulē. To uzrauga Eiropas Komisija un īsteno Eiropas Savienība (ES) sadarbībā ar Eiropas Kosmosa aģentūru (EKA), Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizāciju (EUMETSAT), Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centru (ECMWF) un citām ES kosmosa nozares aģentūrām.

Attēls: Copernicus EU

Programmas ietvaros izveidota zemes novērošanas satelītu flote “Sentinel”. Pirmais flotes satelīts Sentinel-1A nonāca orbītā 2014.gadā, bet kopumā līdz 2030.gadam plānots orbītā nogādāt 20 Sentinel satelītus. Lai iegūtu visaptverošu informāciju par Zemes ekosistēmām, ierīkotas arī ar dažādiem sensoriem aprīkotas stacijas uz zemes.    

Pateicoties šo tehnoloģiju sniegtajām iespējām, Copernicus nodrošina aktuālu brīvpieejas informāciju un datus par sauszemes, saldūdeņu, jūras, okeānu ekosistēmām, atmosfēru, drošību, ārkārtas situācijām un klimata pārmaiņām. To iespējams pielietot kā globālu, tā nacionālu un reģionālu jautājumu risināšanai.

Copernicus pakalpojumi:

  • Copernicus Atmosfēras monitoringa pakalpojums (CAMS): Nodrošina nepārtrauktu datu un informācijas plūsmu par atmosfēras sastāvu. Pakalpojums raksturo situāciju reālajā laikā, spēj paredzēt izmaiņas tuvāko dienu laikā, kā arī konsekventi analizē pēdējo gadu laikā uzkrātos datus. Vairāk par CAMS iespējams uzzināt šeit.
  • Copernicus Jūras vides monitoringa pakalpojums (CMEMS): Nodrošina regulāru un sistemātisku informāciju par pasaules okeānu un Eiropas jūru ekosistēmu fizikālajiem rādītājiem, mainību un dinamiku. Novērojumi un prognozes sniedz vērtīgu informāciju visa veida jūras pielietojumiem. Vairāk par CMEMS iespējams uzzināt šeit.
  • Copernicus Zemes monitoringa pakalpojums (CLMS): Piedāvā ģeogrāfisku informāciju par zemes segumu un ar to saistītajiem lielumiem, piemēram, veģetāciju vai ūdens aprites ciklu. Pakalpojumam ir ļoti plašs pielietojums – teritoriju un pilsētplānošanā, mežu apsaimniekošanā, ūdeņu apsaimniekošanā, lauksaimniecībā, pārtikas drošībā u.c. Vairāk par CLMS iespējams uzzināt šeit.
  • Copernicus Klimata pārmaiņu pakalpojums (C3S): Detektē vides un sociālos izaicinājumus, kas radīti cilvēka izraisīto klimata pārmaiņu dēļ. Pakalpojums piegādā informāciju par klimata pārmaiņu monitoringa rezultātiem un paredzamajām sekām, tādējādi palīdzot tām pielāgoties un iespēju robežās mazināt to ietekmi. Vairāk par C3S iespējams uzzināt šeit.
  • Copernicus Ārkārtas situāciju pārvaldības pakalpojums (CEMS): Piegādā savlaicīgu un precīzu ģeotelpisko informāciju par dabas katastrofām, cilvēka izraisītām ārkārtas situācijām, humānajām krīzēm. Piegādātā informācija iegūta no satelītos bāzētas attālās izpētes, kā arī atvērtās pieejas lauka datiem. Vairāk par CEMS iespējams uzzināt šeit.
  • Copernicus Drošības pakalpojums: Pakalpojuma mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības politiku, sniedzot informāciju, kas saistīta ar Eiropas drošības izaicinājumiem. Tas ļauj operatīvāk novērst, sagatavoties un sniegt pārdomātu atbildes reakciju trīs būtiskākajās jomās: robežu uzraudzība, jūras uzraudzība, ES ārējās darbības. Vairāk par Drošības pakalpojumu iespējams uzzināt šeit.

Copernicus brošūra (angļu valodā)

2017.gada sākumā Vides risinājumu institūts kļuva par Zemes novērošanas programmas Copernicus vēstnieku un akadēmiju tīkla pārstāvi Latvijā. Abos tīklos iesaistījušās 194 organizācijas no dažādām Eiropas un pasaules valstīm. Ar tīkla pārstāvjiem iespējams iepazīties šeit

Jautājumu gadījumā iespējams sazināties ar Copernicus pārstāvi Latvijā, sūtot e-pastu: copernicus@videsinstituts.lv

 

Vairāk par Copernicus.